BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Teren pod garażem murowanym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) -Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna, -Numer działki – 1137/25, -Numer KW – 13022, -Powierzchnia nieruchomości - 22 m², -Opis nieruchomości – teren zabudowany garażem murowanym, -Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul.Warszawskiej, terenu przy ul.Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 12 KS - teren garaży, parkingów. 3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 13:52
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 16:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2013 18:09
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy