BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka .
Oznaczenie nieruchomości – działki nr 486/1, 487/9
Powierzchnia nieruchomości - 186 m2
Numery KW - OL1P/00013024/2, OL1P/00020900/9
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 171,25 m2 z możliwością wprowadzenia
funkcji usługowej na parterze budynku położonego na
działce nr 486/1 wraz z niezabudowaną działką gruntu
oznaczoną nr 487/9 o pow. 68,0 m2

Cena wywoławcza nieruchomości - 70.000 zł.

Po ustaleniu ceny sprzedaży w drodze przetargu, do wylicytowanej ceny działki nr 487/9, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % proporcjonalnie do wartości w/w działki w stosunku do wartości działki zabudowanej nr 486/1.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
26 kwietnia 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6. Działka nr 486/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz,
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r.,
poz. 449 i 450 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
05. MU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Działka nr 487/9 zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w strefie istniejącej zabudowy wielorodzinnej.
Teren tej działki nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
7. Budynek przy ul. Rybackiej nr 32 w Piszu, znajduje się na terenie działki nr 486/1,
należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisza, wpisanego do rejestru
zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
z dnia 05.09.1958 r. pod nr A-524.
Wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej działki wymagają poprzedzenia ich
ratowniczymi badaniami archeologicznymi , na prowadzenie których należy uzyskać
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 06 kwietnia 2013 r. do dnia 27 kwietnia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2013 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2013 14:10
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1265 razy