BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7321/II//10/11/12/13

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 30.10.2012 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 11 stycznia 2013 r., znak: WSTŁ.410.6.2013.BT uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. 05.2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 13:42
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2013 14:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2013 13:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1571 razy