BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Staszica,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
- Numer działki – 127/5,
- Powierzchnia działki – 9142 m2,
- Numer KW – OL1P/00013027/3,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 400 zł.

- Wadium – 100 zł.
- Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest w obszarach oznaczonych symbolami: B-8 US/UT –teren zabudowy rekreacyjnej i usługowej turystycznej oraz B-4 ZP – teren zieleni parkowej.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium.
7. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2013 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 kwi 2013 09:16
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1390 razy