BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-04-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - część 35/2
- Powierzchnia działki - 6.100 m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 250 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89 poz.1067 w/w
nieruchomość przeznaczona jest w części na cele projektowanych usług z preferencją
dla usług publicznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, w części określona jest
jako lasy i zadrzewienia oraz zieleń izolacyjna związana z drogą publiczną główną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data powstania: wtorek, 9 kwi 2013 09:41
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2013 14:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2013 08:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1266 razy