BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-04-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony jest do użytkowania na składowanie
drewna z możliwością wykonania wiaty pod warunkiem
zachowania obowiązujących
przepisów prawa.
- Numer działki - część 35/2
- Powierzchnia działki - 1.000 m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 1000 zł + 23 % VAT

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89 poz.1067 w/w
nieruchomość przeznaczona jest w części na cele projektowanych usług z preferencją
dla usług publicznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, w części określona jest
jako lasy i zadrzewienia oraz zieleń izolacyjna związana z drogą publiczną główną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2013 09:44
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2013 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2013 08:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy