BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Różana,
Numer działki – 314/16,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 349 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 350 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXX/390/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość stanowi obszar projektowanej zieleni izolacyjnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 2 maja 2013 r.

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2013 11:33
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2013 14:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy