BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - teren zabudowany garażem murowanym,
- nr KW – OL1P/00012877/9,
- nr działki: dz. nr 869 o pow. 21 m2,
2. Roczna wysokość czynszu - 168 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXX/393/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r.
4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren kompleksu garażowego. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
7.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 2 maja 2013 r.
Data powstania: piątek, 12 kwi 2013 08:23
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2013 09:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 09:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1227 razy