BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.5.2013

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/,

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Wielki Las - Uściany, gmina Pisz” , do dnia 13 czerwca 2013 r.
Uzasadnienie

Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 13.03.2013 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Wielki Las - Uściany, gmina Pisz”
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/, gdyż wydanie decyzji zależy od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzenia przez Burmistrza Pisza konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a następnie od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/.


Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.


Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”
Data powstania: piątek, 12 kwi 2013 13:13
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2013 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2013 13:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2194 razy