BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.2.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 16.04.2013 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/ wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „PUNKT SKUPU ZŁOMU” na działce nr 18/2 w Babrostach, gmina Pisz.Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Data powstania: środa, 17 kwi 2013 13:30
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2013 13:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2013 15:58
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy