BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.11.2013 o umorzeniu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19.04.2013 r. Burmistrz Pisza wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,95 MW na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gm. Pisz oraz budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV projektowanej na terenie działki nr 335/9 w obrębie Stare Guty, gm. Pisz. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone w związku z pismem wnioskodawcy z prośbą o wycofanie wniosku, co spowodowało bezprzedmiotowość w/w postępowania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Stare Guty.
Data powstania: piątek, 19 kwi 2013 10:32
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2013 11:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 15:18
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1636 razy