BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Procedura postępowania w sytuacjach wystąpienia zjawisk o charakterze klęskowym w rolnictwie
Burmistrz Pisza przedstawia opracowane przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie procedury regulujące sposób działania w sytuacjach wystąpienia zjawisk o charakterze klęskowym w rolnictwie w celu zapewnienia właściwego postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej( nie dotyczy budynków mieszkalnych ), spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:
1) aby uzyskać pomoc, poziom szkód w uprawach rolnych musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) w gospodarstwie rolnym z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne, a w przypadku środków trwałych wyższy niż 1050 zł, w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego,
2) w przypadku suszy uruchomienie prac komisji przez Wojewodę następuje wyłącznie w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej, które są publikowane na stronie internetowej Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, (prezentowane są rodzaje upraw zagrożone suszą w poszczególnych gminach),
3) w przypadku wystąpienia pożaru szacowane są szkody, będące wynikiem wyładowania atmosferycznego, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować, właściwy terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa. We wniosku wyszczególnia wszystkie uprawy, w tym trwałe użytki zielone położone we wszystkich gminach, nawet te w których poziom szkód wynosi 0 %. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (różnić się może tylko w przypadku wystąpienia zmian w powierzchni upraw, zaistniałych już po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie).
W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, oszacowania szkód w skali całego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powołana przez wojewodę, właściwa terytorialnie ze względu na siedzibę gospodarstwa.
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Piszu , pok. nr 12, wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piszu w godzinach 7.15 – 15.15.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy Pisz.
Data powstania: poniedziałek, 22 kwi 2013 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 22 kwi 2013 17:01
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2014 08:52
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1884 razy