BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z.6733.12.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/
podaję do publicznej wiadomości,
że po rozpatrzeniu wniosku
Pana Henryka Gryko
ELEKTROPROJEKT ELPRO w Ełku
ul. Warszawska 1/48
19-300 Ełk

działającego z upoważnienia
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21a
20-340 Lublin

Burmistrz Pisza w dniu 25.04.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 181, 179/12, 179/4, 179/29, 179/24 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gmina Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łupki

Data powstania: czwartek, 25 kwi 2013 09:13
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2013 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2013 08:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1677 razy