BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

I. Numer działki – 18/13,
Powierzchnia działki - 1258 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 88.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 17.000 zł.

II. Numer działki – 18/15,
Powierzchnia działki - 1135 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 79.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 15.000 zł.

III. Numer działki – 18/16,
Powierzchnia działki - 903 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 63.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 12.000 zł.

IV. Numer działki – 18/19,
Powierzchnia działki - 884 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 65.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 13.000 zł.

V. Numer działki – 18/18,
Powierzchnia działki - 882 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 65.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 13.000 zł.

VI. Numer działki – 18/17,
Powierzchnia działki - 974 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 72.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 14.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7.

1. Przetargi odbędą się dnia 11 czerwca 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
- o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
- o godz. 14.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI,
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren oznaczony symbolem D9MN - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
13. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 28 marca 2013 r.
14.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 6 czerwca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 26 kwi 2013 10:15
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2013 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 maj 2013 11:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1433 razy