BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Dworcowa nr 4/7
2. Numer działki: 352/4
3. Powierzchnia działki: 949 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012877/9
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 7, o powierzchni użytkowej 79,35 m2, składający się z 3 sal sprzedaży, 2 magazynów i WC,
Budynek składa się z 7 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 520,78 m2.
6. Cena nieruchomości (lokalu i 7935/52078 udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku) - 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł)
7. Ustalona cena nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostanie obniżona o 50 % ze względu na to, iż nieruchomość zlokalizowana jest w zespole przemysłowo-magazynowym, który wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 maja 1996 r. pod nr A-1052.
8. Wszelkie prace ziemne w obrębie działki nr 352/4 wymagają poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
9. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A19 – teren wielofunkcyjny, hurtownie, biura, stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 27 kwietnia 2013 r. do dnia 18 maja 2013 r.

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 08:12
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 09:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 10:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1838 razy