BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kmicica,

-Numery działek – 1431/15 i 1431/17,

-Numer KW – OL1P/00022783/6,

-Powierzchnia nieruchomości – 5,8441 ha,

-Opis nieruchomości-teren przeznaczony do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren strefy produkcyjnej, przemysłowej, bazy i składy,

-Roczna wysokość czynszu:

1) w pierwszym roku obowiązywania umowy - 5844,10 zł netto,

2) w drugim roku obowiązywania umowy – 17532,30 zł netto,

3) w trzecim roku obowiązywania umowy – 29220,50 zł netto,

4) w czwartym roku obowiązywania umowy – 40908,70 zł netto,

5) w pozostałych latach obowiązywania umowy – 52596,90 zł netto, Do czynszu będzie doliczany podatek VAT według obowiązujących przepisów (obecnie jest to stawka 23 %).

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/410/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 02P – teren strefy produkcyjnej, przemysłowej, bazy i składy.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 22 maja 2013 r.

Data powstania: czwartek, 2 maj 2013 08:46
Data opublikowania: czwartek, 2 maj 2013 13:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 maj 2013 09:56
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy