BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.18.2013

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.04.2013 r. wpłynął wniosek Spółki Cywilnej „ŚRODOWISKO” J. Giedziuszewicz, A.Grodzki P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz, dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch przepompowni ścieków oraz dwóch rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodne, na działkach nr 109/8, 109/9, 27, 1/20, 1/43, 1/45, 1/8, 2/9, 2/10, 3 w obrębie Jagodne, gm. Pisz Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.
Data powstania: czwartek, 2 maj 2013 12:53
Data opublikowania: czwartek, 2 maj 2013 13:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 10:49
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1627 razy