BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.7.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 06.05.2013 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 14, 47 i 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/ wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna – produkcja wieszaków, z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) na działkach nr 1431/15 i 1431/17 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz


Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.


Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2013 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2013 14:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2013 09:16
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1579 razy