BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty, gmina Pisz,
Numer działki – 229/2,
Numer KW – 16504,
Powierzchnia nieruchomości – 4.800 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 192 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiona nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren użytków rolnych.
3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 maja 2013 r. do dnia 28 maja 2013 r.
Data powstania: środa, 8 maj 2013 08:09
Data opublikowania: środa, 8 maj 2013 15:47
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1242 razy