BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Numer KW – OL1P/00019562/7
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
18/13 1258 m2 103.100 zł
18/15 1135 m2 93.000 zł
18/16 903 m2 74.000 zł
18/19 884 m2 76.100 zł
18/18 882 m2 75.900 zł
18/17 974 m2 83.900 zł

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/206/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren oznaczony symbolem D9MN - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
10.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 maja 2013 r. do dnia 28 maja 2013 r.
Data powstania: środa, 8 maj 2013 09:21
Data opublikowania: środa, 8 maj 2013 15:39
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 07:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1644 razy