BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

I. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numery działek – 9/5, 19/4 oraz 20/3

Numery KW – OL1P/00013027/3 oraz OL1P/00013738/0

Łączna powierzchnia nieruchomości – 1076 m2

Opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 77

Cena – 43.650 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numer działki – 19/2

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 719 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 75

Cena – 29.160 zł.

III. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Świętojańska,

Numer działki – 20/4

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 522 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 78

Cena – 21.170 zł.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/207/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położone są częściowo na obszarze oznaczonym symbolem C-8ZN - stanowiącym teren zieleni naturalnej oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem WM - stanowiącym tereny urządzeń melioracyjnych.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 9 maja 2013 r. do dnia 29 maja 2013 r.

Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 09:01
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 11:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 maj 2013 10:10
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy