BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obiweszczenie o opiniach do projektu mpzp wsi Wąglik

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 14.02.2013 r., znak: ZNS-430/05/10/11/12, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 05.04.2013 r., znak: WSTŁ.410.13.2013.AMK, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2013 r.
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 08:52
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 08:55
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2013 12:32
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1507 razy