BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz

Załącznik do uchwały Nr XXXI/399/13


Rady Miejskiej w Piszu


z dnia 12 kwietnia 2013 r.


 


Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz


 


Rozdział 1.


Postanowienia ogólne.


 


§ 1.


Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz, w szczególności dotyczące: 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:


1)      prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury( w tym opakowań, gazet, czasopism itd.) metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych.


2)      prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków.


3)      prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, lakierów, olejów odpadowych itd.) zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.


4)      uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego


5)      mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 1. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:


1)      średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,


2)      liczby osób korzystających z tych pojemników 1. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 2. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 3. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 4. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach, wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 5. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.


§ 2.


Treść niniejszego Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:


1)      z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.        z 2012 r. poz.391 z późn. zm.),


2)      z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21),


3)      z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),


4)      z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich     ( Dz. U. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.),


5)      z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).


 


Rozdział 2


Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


 


§ 3.


 


Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbiera­nia i odbierania odpadów:


1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury ( w tym opakowań, gazet, czasopism itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji ;


 


2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika; pozostali właściciele przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego;


 


3. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy;


 


4.Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.


 


5.Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych  w aptekach lub innych wskazanych do tego celu miejscach;


 


6. Chemikalia ( np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.) i opony, które zostały wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazać do punktów zbiórki;


 


7.Meble i odpady wielkogabarytowe ( drzwi, okna itd.) należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych;


 


8.Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym do tego typu odpadów;


 


9.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydzielony z odpadów komunalnych powstały w gospodarstwach domowych należy usuwać z nieruchomości poprzez przekazanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt ( np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczyć do punktów zbiórki zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;


 


10.Przenośne, samochodowe lub przemysłowe zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych ( w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) lub przekazać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii, albo do punktów zbiórki.


 


§ 4.


 


Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio wzdłuż nieruchomości w sposób          niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnie.


 


§ 5.


 


1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów;


 


2.Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.


§ 6.


Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie.


 


ROZDZIAŁ 3


Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


 


§ 7.


Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach służą znormalizowane pojemniki:    SM-110 o pojemności 0,11 m³, PA-1100 o pojemności 1,1 m³, POK-11 o pojemności 2,2 m³, KP7 o pojemności 7,2 m³ i worki PCV o pojemności 120l;


 


§ 8.


Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 1. właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pojem­niki i worki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

 2. z uwagi na zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w zależności od rodzaju zabudowy:


1)      właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem i olejem opałowym mają obowiązek dysponować 20 l pojemnika na osobę;


2)      właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obo­wiązek dysponować 30 l pojemnika na osobę;


3)      właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem i olejem opałowym mają obowią­zek dysponować 30 l pojemnika na osobę;


4)      właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 40 l pojemnika na osobę;


5)      właściciele nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych mają obowiązek dysponowania 40 l pojemnika na osobę;


6)      właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbioro­wego mają obowiązek dysponować 20 l pojemnika na osobę; 1. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz
  odpady komunalne są wytwarzane, a więc w szczególności prowadzący działalność go­spodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogród­kami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb:


1)      dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego zatrudnionego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego ;


2)      dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;


3)      dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i każdego pracownika;


4)      dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;


5)      dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;


6)      dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz loka­lu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;


7)      dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;


8)      dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;


9)      dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;


10)  dla ogródków działkowych i działek letniskowych oraz rekreacyjnych - 20 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;


 


4.Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:


1)      pojemność worków winna wynosić 120 l;


2)      odpady zmieszane należy zbierać do worka koloru czarnego ;


3)      szkło i opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru zielonego;


4)      papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbie­rać do worka koloru niebieskiego;


5)      tworzywa sztuczne należy zbierać do worka koloru żółtego;


6)      odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru brązowego;


 


 


5.Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:


1)      na chodnikach, przystankach komunikacyjnych, peronach kolejo­wych, w parkach:


a)      kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l;


b)      odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;


c)      na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;


d)     na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;


2)      w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; opakowań wielomateriałowych powinny być oznakowane kolorami takimi, jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.


 


§ 9.


 


1.Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich,


2.W przypadku zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 7.


3.Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i mycie, co najmniej dwa razy do roku.


 


ROZDZIAŁ 4


Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych


 


§ 10.


Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:


1.Na terenie miasta Pisz:


1)      z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:


a)      odpady zmieszane – jeden raz w tygodniu


b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;


c)      odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;


d)     pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;


2)      z obszarów zabudowy wielorodzinnej:


a)      odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu lub w razie potrzeby częściej z częstotliwością gwarantującą sprawny odbiór odpadów komunalnych;


b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;


c)      odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;


d)     pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;


3)      z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


komunalne:


a)      odpady zmieszane – jeden raz w tygodniu


b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;


4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ( opróżnianie koszy usytuowanych


      przy ulicach, w parkach, na przystankach autobusowych):


a) w mieście w centrum – codziennie


b)  w mieście poza centrum – dwa razy w tygodniu


Niezależnie od wyżej określonej częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający danym obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania odpadów na ziemię.  


2.Na terenie gminy Pisz ( poza obszarem miasta Pisz):


1)      z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:


a)      odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu;


b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;


c)      odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;


d)     pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;


2)      z obszarów zabudowy wielorodzinnej:


a)      odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu;


b)zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;


c)      odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;


d)     pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;


3)      z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:


a)      odpady zmieszane – trzy razy w miesiącu


b)      zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, two­rzywa


    sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie


4)      z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:


a)      koszy usytuowanych na przystankach autobusowych i na placach zabaw – jeden raz


   w tygodniu;


b)      pojemników usytuowanych przy świetlicach wiejskich -  nie rzadziej niż jeden raz w


   miesiącu


Niezależnie od wyżej określonej częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający danym obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania odpadów na ziemię.


§11.


W  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się następujące zasady:


1)      opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;


2)      opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych odbywa się na zasadach określonych w punkcie 1, nie rzadziej niż raz w roku.


§ 12.


Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb.


 


ROZDZIAŁ 5


Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami


 


§ 13.


W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:


1)      objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy;


2)      zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich składowane;


3)      zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowań prawnych w tym zakresie;


4)      upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej gminy;


5)      całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.


 


 


ROZDZIAŁ 6


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi


 


 


§14.


 


Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


 


§ 15.


 


Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 1. w odniesieniu do psów:


1)na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm. Dopuszcza się prowadzenie psa na smyczy i bez kagańca, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 30 cm, pod warunkiem że nie stanowi on zagrożenia dla otoczenia,


 


2) psy rasy uznawanej za agresywną wyprowadzane są na uwięzi, w kagańcu i z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie stwarzając zagrożenia dla otoczenia,


 


3) zwolnienie psa z uwięzi dozwolone jest pod warunkiem, że jest on w kagańcu i zwolnienie z uwięzi nastąpiło w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, w sytuacji, gdy jest możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, zapis ten nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne,


 


4)zwolnienie psa ze smyczy na terenie prywatnym może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, wykluczający samowolny dostęp osób trzecich. 


 


2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:


1) należy prowadzić stały i skuteczny nadzór,


 


2) dopuszcza się zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi na terenach mało uczęszczanych, w sytuacji, gdy jest możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,


 


3) należy natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach parkingowych, terenach zielonych, itp.; nieczystości te należy umieszczać w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być one deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,


 


4) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.


 


 


Rozdział 7


Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.


 


§16.


 


1.Zabrania się utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako wyłączone z produkcji rolniczej.


2.Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich takich jak: króliki, drób w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.


 


Rozdział 8


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania


 


§17.


1.Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy


    Pisz.


2.Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:


1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;


2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października;


3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


 


 


 


Przewodnicząca Rady


 


 


       Lilla Bednarek


 


 


 


 

Data powstania: piątek, 10 maj 2013 10:13
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 16:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2013 10:37
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3146 razy