BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Teren pod garażem murowanym ( boks nr 14)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/5,
-Numer KW –13522/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 28 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym (boks nr 14),
-Roczna wysokość czynszu – 30 zł /1 m² + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/409/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r.
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 13:20
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 10:50
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy