BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 13 maja 2013 r.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Lipowa 9
2. Numer działki: 474
3. Powierzchnia działki: 522 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011168/9
5. Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny nr 31, o powierzchni użytkowej 46,99 m2, składający się z
trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej nr 9.
Do lokalu mieszkalnego nr 31 należy jedna piwnica oznaczona nr 31 o pow. 3,17 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 45 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1942 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w
lokalu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 116.480 zł (słownie: sto szesnaście
tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5824 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote ). Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 46,99/1942 wynosi: 1740zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset
czterdzieści złotych).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 17,40 zł (słownie: siedemnaście złotych 40/100)+ 23 % VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 435 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć
złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 22 zł + 23 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Sprzedaż lokalu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 maja 2013 r.
do dnia 04 czerwca 2013 r.Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 13:23
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 16:56
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2013 07:20
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1287 razy