BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 13 maja 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIII - cia SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 MAJA 2013 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 14- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pisz za rok 2012.

8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie gminy Pisz za 2012 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu za 2012 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piszu za 2012 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego „ Piska Akademia Aktywności ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 4 przy ul. Okopowej w Piszu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2013 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

24. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pisz z Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Miejską Giżycko, Gminą Ruciane - Nida, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Giżycko, Gminą Pozezdrze, Gminą Miłki, Gminą Mrągowo, Gminą Orzysz w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „ Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski oraz w północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe.

26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Tadeusza Pardej, Pani Bożeny Wiśniewskiej, Pani Beaty Buchowieckiej i Pana Mirosława Pardej wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pisz.

27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Pisza.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Odpowiedzi na zapytania radnych.

31. Wolne wnioski i informacje.

32. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 16:50
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 16:58
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 09:04
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy