BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna – produkcja wieszaków, z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) na działkach nr 1431/15 i 1431/17 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz,

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

Data powstania: wtorek, 14 maj 2013 09:14
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2013 10:26
Data przejścia do archiwum: środa, 12 cze 2013 08:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1845 razy