BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska nr 38/5b,
Numer działki – 471/8,
Powierzchnia nieruchomości - 546 m2,
Numer KW – OL1P/00015759/7,
Opis nieruchomości – lokal użytkowy nr 5b, o powierzchni użytkowej 128,27 m2, składający się z 3
magazynów i pomieszczenia gospodarczego, usytuowany na parterze, w budynku położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej nr 38.
Budynek składa się z 7 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 614,69 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości – 95.190 zł (w tym cena udziału w działce wynoszącego 209/1000 części, stanowi kwotę: 19 190 zł).
Wysokość opłaty rocznej stanowi 3 % wylicytowanej ceny gruntu oraz 23 % podatku VAT,
Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % wylicytowanej ceny gruntu oraz 23 % podatku VAT.

Wylicytowana cena gruntu zostanie ustalona na podstawie wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji równej wywoławczej ceny nieruchomości do wywoławczej ceny udziału w działce.

Wadium – 19.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 20 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu nabywca wpłaci w formie jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
5. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
6. Oddanie w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5 MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 17 czerwca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 14 maj 2013 10:37
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2013 16:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 cze 2013 09:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1420 razy