BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ,

Położenie nieruchomości – obręb Uściany, gmina Pisz,

Numer działki – 73/4,

Numer KW – OL1P/00013515/1

Powierzchnia nieruchomości – 1500 m2

Opis nieruchomości – działka gruntu przeznaczona do użytkowania jako działka siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 84,03 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98,19 m2,

Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego – 120 zł + 23 % VAT Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 5 czerwca 2013 r.

Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 14:26
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 16:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 cze 2013 09:22
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy