BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

I.
-Położenie nieruchomości – ul. Warszawska,
-Numer działki – część 495/3,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 12,50 m2,
- W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej, zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.

II.
-Położenie nieruchomości – ul. Warszawska,
-Numer działki – część 483/2,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości – 12 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie 2 tablic reklamowych o pow. 12,50 m2 każda,
- W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej, zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowią tereny oznaczone symbolem 2 U - teren zabudowy usługowej.

III.
-Położenie nieruchomości – ul. Trzcinowa,
-Numer działki – część 317/3,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 12,50 m2,
- W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

IV.
-Położenie nieruchomości – ul. Olsztyńska,
-Numer działki – część 39/2,
-Numer KW – 13019,
-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 12,50 m2,
- W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar oznaczony symbolem D 29 – zieleń nieurządzona, stacja paliw. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

- Roczna wysokość czynszu za wydzierżawione nieruchomości– 11 250,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 6 czerwca 2013 r.
Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 14:27
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 16:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 cze 2013 09:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1140 razy