BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W SZCZECHACH MAŁYCH, GMINA PISZ, PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ LETNISKOWĄ.
Pisz, dnia 16 maja 2013 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę letniskową,

Numer KW – OL1P/00019638/1,

Numery działek Powierzchnia nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
14/20 1021 m2 42.270 zł + 23 % podatku VAT
14/21 1042 m2 43.140 zł + 23 % podatku VAT
14/22 1064 m2 44.050 zł + 23 % podatku VAT
14/23 1085 m2 44.920 zł + 23 % podatku VAT
14/33 1151 m2 44.800 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, zwanego ”SZCZECHY MAŁE I” ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 100, poz. 1371 z dnia 10 lipca 2003 r. stanowią teren oznaczony symbolem 5ML – teren projektowanej zabudowy letniskowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 maja 2013 r. do dnia 6 czerwca 2013 r.

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 08:23
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 11:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 cze 2013 09:45
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1376 razy