BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jeziorna,
-Numer działki – 178/2,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 593 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cele rekreacyjne z możliwością zagospodarowania jako ogródek lub teren składowy, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
-Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego– 300,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem C10 MN – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 6 czerwca 2013 r.
Data powstania: piątek, 17 maj 2013 08:54
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 11:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 cze 2013 09:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy