BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z.6721. 2. 2013, Z.6721. 3. 2013

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu:
 uchwały Nr XXX/385/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej.
 uchwały Nr XXXII/411/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica.

Wnioski do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pokój nr 63 w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r..
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, w pokoju numer 63. Zainteresowani mogą składać do Burmistrza Pisza uwagi i wnioski do dnia 14 czerwca 2013 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.
Uwagi i wnioski złożone po dniu 14 czerwca 2013 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Pisza.

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 10:02
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 11:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2013 10:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1506 razy