BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej.
Pisz, dnia 22 maja 2013 r.
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczny
przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka .
Oznaczenie nieruchomości – działki nr 486/1, 487/9
Powierzchnia nieruchomości - 186 m2
Numery KW - OL1P/00013024/2, OL1P/00020900/9
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
funkcji usługowej na parterze budynku położonego na działce nr 486/1 wraz z niezabudowaną działką gruntu
oznaczoną nr 487/9 o pow. 68,0 m2

Cena wywoławcza nieruchomości - 70.000 zł.
Wadium - 14.000 zł.
Po ustaleniu ceny sprzedaży w drodze przetargu, do wylicytowanej ceny działki nr 487/9, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % proporcjonalnie do wartości w/w działki w stosunku do wartości działki zabudowanej nr 486/1.

1. Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2013 r. o godz. 11. 00 w sali nr 62
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. Działka nr 486/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r.,
poz. 449 i 450 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
05. MU- zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Działka nr 487/9 zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w strefie istniejącej zabudowy wielorodzinnej.
Teren tej działki nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
6. Budynek przy ul. Rybackiej nr 32 w Piszu, znajduje się na terenie działki nr 486/1,
należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisza, wpisanego do rejestru
zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
z dnia 05.09.1958 r. pod nr A-524.
Wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej działki wymagają poprzedzenia ich
ratowniczymi badaniami archeologicznymi , na prowadzenie których należy uzyskać
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetagu.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 09 lipca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 13:28
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 15:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lip 2013 13:35
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1740 razy