BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.1.2013 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Szmigiel Instalatorstwo Elektryczne ul. Kolejowa 14 12-221 Ruciane-Nida działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin , Burmistrz Pisza w dniu 23.05.2013 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 207/12 położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: piątek, 24 maj 2013 12:00
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 cze 2013 10:36
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1983 razy