BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 22-05-2013 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - Wiartel, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -
- działka nr 10/2 o pow. 9100 m2 zabudowana obiektem sanitariatu wraz z
ogrodzeniem i pomostem, Kw Nr 12604,
- działka nr 10/8 o pow. 2.867 m2 wraz z domkiem letniskowym i pomostem, KW Nr 7378
Nieruchomość przeznaczona w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia
- Oznaczenie nieruchomości – nr działek 10/2, 10/8
- Powierzchnia nieruchomości - 11.967 m2
- Numery KW - 7378, 12604
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego -6.000 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/422/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz do wydzierżawienia na okres do 10 lat w drodze przetargu.
2. Nieruchomość oznaczona nr działek 10/2 i 10/8 zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel obejmujący
teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 poz.1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze terenu plaży i kąpieliska z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne, ogólnodostępne jako obiekt celu publicznego.
3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze, z zastrzeżeniem nieodpłatnego prowadzenia ogólnodostępnej plaży, z zachowaniem dotychczasowych zasad jej funkcjonowania, z prawem pobierania pożytków od osób spoza terenu gminy Pisz.
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich
napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym . Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia i inne, ponosi dzierżawca.
5. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.
6. Po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
7. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
8. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i
usług i konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni,
począwszy od 2014 r.
9. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2013 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2013 16:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 cze 2013 09:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1373 razy