BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

I. Położenie nieruchomości – Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie,

Numer działki – 127/260

Numer KW – OL1P/00026497/2

Powierzchnia nieruchomości – 404 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 127/91

Cena – 23.675 zł

II. Położenie nieruchomości – Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie,

Numer działki – 127/261

Numer KW – OL1P/00026497/2

Powierzchnia nieruchomości – 87 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 127/92

Cena – 4.490 zł

III. Położenie nieruchomości – Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie,

Numer działki – 127/262

Numer KW – OL1P/00026497/2

Powierzchnia nieruchomości – 112 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 127/93 i 127/257

Cena – 6.009 zł

IV. Położenie nieruchomości – Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie,

Numer działki – 127/263

Numer KW – OL1P/00026497/2

Powierzchnia nieruchomości – 128 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 127/258 i 127/95

Cena – 7.029 zł

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/296/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. W/w nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz teren ww. nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 5ZP – stanowiącym pozostałość zabytkowego parku dworskiego, substandardowa zabudowa rekreacyjna.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 maja 2013 r. do dnia 17 czerwca 2013 r.

Data powstania: wtorek, 28 maj 2013 08:34
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2013 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2013 10:49
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1432 razy