BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.19.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.05.2013 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 27.05.2013 r.) Pani Karoliny Kosmala ul. Grunwaldzka 76/78 p. 419 80-244 Gdańsk działającej z upoważnienia RZGW w Warszawie ul. Zarzecze 13b 03-194 Warszawa dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na wykonaniu przejścia dla przeprowadzenia przewodów energetycznych pod dnem Kanału Jeglińskiego na działce nr 132/2 w obrębie Karwik, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: wtorek, 28 maj 2013 12:33
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2013 15:16
Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2013 12:52
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1670 razy