BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Położenie nieruchomości –Pisz, ul. Warszawska,
Numery działek – 1148/11 i 1149/36,
Powierzchnia działek - 1065 m2- działka nr 1148/11, 1420 m2- działka nr 1149/36,
Numery KW –13998 (dla działki nr 1148/11), 13022 (dla działki nr 1149/36),
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane,
Cena wywoławcza nieruchomości – 185 000,00 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/453/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 lipca 2009 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowią teren oznaczony symbolami 39U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową i 39 KDW – teren dróg wewnętrznych.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 maja 2013 r. do dnia 19 czerwca 2013 r.

Data powstania: środa, 29 maj 2013 07:41
Data opublikowania: środa, 29 maj 2013 08:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 cze 2013 09:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1454 razy