BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – Jaśkowo, gmina Pisz,

Numer działki – 16,

Powierzchnia nieruchomości - 900 m2,

Numer KW – OL1P/00012601/4,

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana na cele mieszkaniowe,

Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000 zł

Wadium – 10.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2013 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 13:34
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 13:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lip 2013 15:16
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1656 razy