BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2013

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy każdej do 2 MW, na działce nr 1/27 w obrębie Borki gmina Pisz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:02
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2013 08:58
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1448 razy