BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza czwarte publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

I. Numer działki – 1129/32,
Powierzchnia działki - 2123 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 128.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 25.000 zł.

II. Numer działki – 1129/34,
Powierzchnia działki - 2234 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 135.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 25.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1.

1. Przetargi odbędą się dnia 25 lipca 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5: - o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowią teren oznaczony symbolem 6. U, MN- usługi różne, funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej.
6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 14 listopada 2012 r., drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 24 stycznia 2013 r., trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 15 kwietnia 2013 r.
13. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 22 lipca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:00
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lip 2013 07:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1554 razy