BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Kałęczyn 3/6 , obręb Borki, gmina Pisz,
2. Numer działki: 14/8,
3. Powierzchnia działki : 3200 m2,
4. Numery ksiąg wieczystych: OL1P/00028008/2 dla lokalu mieszkalnego oraz OL1P/00014466/9 dla nieruchomości gruntowej.
5. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni użytkowej 72,83 m2, składający się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego i wiatrołapu usytuowany na parterze, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 , położonym we wsi Kałęczyn 3, obręb Borki, gmina Pisz.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 14/8 o powierzchni 3200 m2 wynoszący 239/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 14/8 o
powierzchni 3200 m2 wynoszącym 239/1000) - 57.790 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt zł).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 2.890 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych ).
7. Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu
wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 czerwca 2013 r.
do dnia 1 lipca 2013 r.

Data powstania: wtorek, 11 cze 2013 14:06
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2013 15:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lip 2013 09:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1341 razy