BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – Trzonki, gmina Pisz,

Numer działki – 151/4,

Powierzchnia nieruchomości - 4015m2,

Numer KW – OL1P/00013710/8,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena nieruchomości – 170.000 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/273/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 10 stycznia 2014 r.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem wszelkich form nieuciążliwego zainwestowania.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 2 lipca 2013 r.

Data powstania: środa, 12 cze 2013 12:46
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2013 12:15
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1352 razy