BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – część 118/11,
Numer KW – 12877,
Powierzchnia nieruchomości – 2500 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do zagospodarowania bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych,
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 1300 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych.
3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 3 lipca 2013 r.

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 08:24
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 09:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2013 12:15
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1209 razy