BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 13 czerwca 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIV - ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 CZERWCA 2013 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 14- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Wręczenie nagród laureatom eliminacji gminnych w XIX Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na terenie gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na terenie gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 2 przy Placu Daszyńskiego w Piszu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części Placu Daszyńskiego w Piszu kategorii drogi gminnej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Odpowiedzi na zapytania radnych.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 15:48
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 12:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2013 17:18
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1252 razy