BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WE WSI WIARTEL GMINA PISZ
Pisz, dnia 14-06-2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Wiartel, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -
• działka nr 10/2 o pow. 9100 m2 zabudowana obiektem sanitariatu wraz z ogrodzeniem i pomostem, Kw Nr 12604,
• działka nr 10/8 o pow. 2.867 m2 wraz z domkiem letniskowym i pomostem, KW Nr 7378
Nieruchomość przeznaczona w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia
działalności w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji z możliwością prowadzenia łagodnej formy turystyki (urządzenie i prowadzenie plaży i kąpieliska, pole namiotowe)
- Oznaczenie nieruchomości – nr działek 10/2, 10/8
- Powierzchnia nieruchomości - 11.967 m2
- Numery KW - 7378, 12604
- Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego - 6.000 zł + 23 % VAT


-Wadium - 1000 zł.
-Minimalne postąpienie – 100 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2013 r. o godz. 11. 00 w sali nr 62

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/422/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu.
3. Nieruchomość oznaczona nr działek 10/2 i 10/8 zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel obejmujący
teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze terenu plaży i kąpieliska z przeznaczeniem dozagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne, ogólnodostępne jako obiekt celu publicznego.
4. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona dzierżawcy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze, z zastrzeżeniem nieodpłatnego prowadzenia ogólnodostępnej plaży, z zachowaniem dotychczasowych zasad jej funkcjonowania, z prawem pobierania pożytków od osób spoza terenu gminy Pisz.
5. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich
napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym . Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia i inne, ponosi dzierżawca.
6. Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków
z wydzierżawiającym.
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do:
1) corocznej konserwacji pomostów,
2) bieżących napraw pomostów w tym wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących desek w nawierzchni pomostów,
3) naprawy i bieżących konserwacji (między innymi malowania) ogrodzenia w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata,
4) utrzymania czystości i porządku na terenie przedmiotu dzierżawy,
5) należytego utrzymania chodnika położonego wzdłuż dzierżawionej nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
6) należytego utrzymania obiektów znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.
8. Po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia
wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
9. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
10. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni,
począwszy od 2014 r.
11. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone,
jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
13. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego
przetarg.
14. Okazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
15. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz
lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 24 czerwca 2013 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Piszu.

Data powstania: piątek, 14 cze 2013 09:33
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 12:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 cze 2013 10:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2102 razy