BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość położona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Jeziorna,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na cele rekreacyjne z możliwością zagospodarowania jako ogródek lub teren składowy, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
- Powierzchnia nieruchomości – 593 m2,
-Numer działki - 178/2,
-Numer KW - OL1P/00013027/3,
- Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego – 300,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

-Wadium - 100 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz oznaczona jest symbolem C10 MN – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
8. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
10. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 1 lipca 2013 r. podając nr działki i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 14 cze 2013 09:49
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2013 12:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1530 razy