BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Dworcowa nr 4/7,
Numer działki – 352/4,
Powierzchnia nieruchomości - 949 m2,
Numer KW – OL1P/00012811/9,
Opis nieruchomości – lokal użytkowy nr 7, o powierzchni użytkowej 79,32 m2, składający się z 3
sal sprzedaży, 2 magazynów i WC.
Budynek składa się z 7 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 520,78 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu i 7935/52078 udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku)
– 300 000 zł.

Wadium – 40.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Ustalona cena nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zostanie obniżona o 50 % ze względu na to, iż nieruchomość zlokalizowana jest w zespole przemysłowo-magazynowym, który wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 maja 1996 r. pod nr A-1052.
3. Wszelkie prace ziemne w obrębie działki nr 352/4 wymagają poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
6. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
7. Kwotę stanowiącą cenę lokalu nabywca wpłaci w formie jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Sprzedaż lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu, koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
9. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A19 – teren wielofunkcyjny, hurtownie, biura, stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
11. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
13. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 lipca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 08:58
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 10:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 lip 2013 11:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1402 razy