BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dzierżawa gruntu na cele gospodarcze


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – Al. Turystów,
-Numer działki – cześć 411/5,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości -120 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na cele gospodarcze bez prawa zabudowy,
-Roczna wysokość czynszu – 240 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87 poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem C- 25 ZP teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 grudnia 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 11 lipca 2013 r.

Data powstania: czwartek, 20 cze 2013 09:56
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2013 09:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lip 2013 13:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1335 razy